1. INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. J&T Family Office, a.s., IČ: 036 67 529, se sídlem Malostranské nábřeží 563/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1 (dále jen „Správce“) tímto jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů (dále též „klient“) o zpracování osobních údajů.
 2. Klienti se mohou s dotazy souvisejícími se zpracováním jejich osobních údajů obracet na Správce prostřednictvím e-mailu family@jtfo.cz.

 1. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Při zpracování osobních údajů klientů se Správce řídí zejména těmito zásadami:
  1. Správce provádí zpracování osobních údajů otevřeným způsobem při dodržení všech povinností, které mu ukládají právní předpisy.
  2. Správce v rámci zpracování osobních údajů postupuje spravedlivě a transparentně při snaze omezit účely a rozsah zpracování osobních údajů na nezbytné minimum.
  3. Správce klienty informuje stručně, výstižně a bez nadbytečných informací (text musí být stručný, výstižný, pochopitelný, úplný bez nadbytečných informací), tak, aby byly informace pro klienta pochopitelné.
  4. Správce dbá na to, aby klient neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života klienta.
  5. Informace o zpracování osobních údajů poskytne Správce klientovi vždy před zahájením smluvního vztahu či poskytnutí služby; tyto informace jsou dostupné v sídle Správce a ve všech jeho případných provozovnách, a dále na internetových stránkách Správce  www.jtfo.cz.

 1. ÚČEL, ROZSAH A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Správce může zpracovávat osobní údaje klientů v tomto rozsahu:
 1. Identifikační údaje klienta, zejména jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, bydliště, u fyzické osoby podnikající dále její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo.
 2. Kontaktní údaje klienta, zejména e-mailovou adresu, podobiznu, telefonní číslo, podpis.
 3. Další popisné údaje (bankovní spojení, dosažené vzdělání apod.).
 4. Osobní údaje třetí s klientem spjaté osoby (identifikační a kontaktní údaje člena rodiny jako např. manžela, manželky, druha, družky, potomků).
 5. Údaje o využívaných produktech a poskytovaných službách.
 6. Informace z externích zdrojů, zejména veřejně dostupných registrů, například obchodní rejstřík,  insolvenční rejstřík apod.
 7. Informace z uskutečněných průzkumů, které Správce využívá za účelem poznání názoru klienta na existující produkty a reklamy, nebo pokud chce zjistit, o jaké služby má klient zájem.
 8. Zápisy z jednání a záznamy komunikace.
 1. Správce zpracovává osobní údajů Klientů pro tyto účely:
 1. Realizace smluvního vztahu – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících pro Správce ze smluvního vztahu s Klientem. Správce zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu.
 2. Oprávněný zájem – zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné (např. řešení sporů s Klientem a ochrana a domáhání se práv Správce, správa a vymáhání pohledávek, provádění analýz, výzkum a vývoj nových produktů a služeb a s tím související vyhodnocování a uskutečňování nabídek na využívání nových služeb nebo produktů a efektivnější využívání stávajících služeb a produktů, testování softwaru, přímý marketing, statistické účely), a to v rozsahu shodném jako pro účel realizace smluvního vztahu. Správce zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu a do uplynutí promlčecích lhůt plynoucích z plnění práv a povinností na základě daného smluvního vztahu.
 3. Splnění povinností stanovených právními předpisy – zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné z toho důvodu, že jejich zpracování ukládá zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis. Správce zpracovává osobní údaje pro tento účel v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem. Správce zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu stanovenou mu příslušnými právními předpisy.
 1. Zpracování osobních údajů je pro účely uvedené v odst. 2 tohoto článku v daném rozsahu nezbytné a pro tyto účely je Klient povinen své osobní údaje JTLS poskytnout; odmítnutí poskytnutí osobních údajů může mít za následek neuzavření smlouvy či nemožnost poskytnout klientovi službu nebo produkt, jakož i další následky stanovené právními předpisy.

 1. ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce v rámci své činnosti získává osobní údaje:

 1. přímo od Klienta při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci,
 2. z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.) a z dalších veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě Klient sám zveřejní),
 3. od dalších subjektů, pokud tak stanoví zvláštní předpis,
 4. případně od dalších subjektů, pokud k tomu dal Klient svůj souhlas.

 1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje Klienta automatizovanými prostředky a manuálně.

 1. INFORMOVÁNÍ O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM
 1. Správce předává osobní údaje svých Klientů pouze orgánům státního dohledu, a dalším osobám, kterým je Správce povinen zpřístupnit osobní údaje na základě právních předpisů – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře (soudní komisaře), insolvenční správce apod.
 2. Správce zpracovává osobní údaje prostřednictvím vlastních zaměstnanců jako správce osobních údajů nebo prostřednictvím svých zpracovatelů, za současného zajištění technických, organizačních a personálních opatření, které povedou k vysoké úrovni ochrany a zabezpečení osobních údajů Klientů. Správce může zpracovávat některé osobní údaje svých Klientů prostřednictvím zpracovatelů osobních údajů, kteří jsou uvedeni v seznamu zpracovatelů osobních údajů, a to při dodržení všech zákonných standardů ochrany a zabezpečení osobních údajů a v souladu s příslušnou smlouvou o zpracování osobních údajů uzavřenou mezi Správcem a příslušným zpracovatelem.
 3. Správce může poskytnout osobní údaje jiným než výše uvedeným subjektům pouze na základě výslovného souhlasu Klienta nebo z jiného zákonného důvodu. Takové subjekty vystupují zpravidla v pozici příjemce osobních údajů.
 4. Seznam zpracovatelů a seznam příjemců osobních údajů tvoří přílohu tohoto dokumentu a je Klientovi předán vždy při vzniku smluvního vztahu a dále při změnách ve zpracovatelích.

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
 1. Právo přístupu k osobním údajům - Klient je oprávněn požádat Správce o přístup ke svým osobním údajům, zejména o informaci o zpracování svých osobních údajů obsahující vždy alespoň sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu a obsahu osobních údajích (např. seznamem), případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů a příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů.
 2. Právo na opravu osobních údajů - Klient je oprávněn vznést námitku proti nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a je oprávněn požádat o opravu nebo doplnění těchto osobních údajů. Správce je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů.
 3. Práva v případě porušení povinností stanovených zákonem na ochranu osobních údajů - Klient je oprávněn v případě porušení povinností Správce týkajících se shromažďování nebo zpracovávání těchto osobních údajů žádat Správce, aby mu poskytl vysvětlení takového jednání, zdržel se takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány (s výjimkou osobních údajů, které je Správce povinen shromažďovat a zpracovávat na základě právních předpisů), aby Správce zaplatila peněžitou náhradu, pokud tím bylo porušeno právo osoby na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst nebo právo na ochranu jména nebo uplatňovat nárok na náhradu újmy vzniklé porušením povinností Správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Klient je dále oprávněn obrátit se se svými podněty i na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 4. Správce je povinen v souvislosti s výše uvedenými právy Klienta informovat jej neprodleně o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů, poskytnout mu potřebnou součinnost a vysvětlení.