Na potomky myslete i v oblasti pohledávek

Také pohledávky vůči dlužníkům jsou součásti rodinného bohatství, které plánujeme předat příštím generacím. Je proto namístě zvážit možnosti předání tohoto majetku a s ohledem na naši rodinnou situaci zvolit tu nejvhodnější. Předání pohledávek a jiného finančního majetku můžeme řešit již za svého života nebo o nich pořídit závěť pro případ smrti.

Kdy předat firmu

Jestli že máme důvěru ve schopnosti svých potomků, můžeme jim svůj finanční majetek předat již za svého života a vytvořit jim tak příležitosti k seberealizaci. Když k tomuto účelu nemáme dostatek likvidních prostředků, nabízí se možnost zvážit třeba prodej pohledávek třetím stranám, např. společnostem, které se zabývají odkupem pohledávek a jejich dalším vymáháním. Dostaneme tak zpátky alespoň část dlužné částky a získané prostředky můžeme dál investovat a získat tak pro své potomky pravidelný úrokový výnos.

Pohledávku můžeme svým potomkům i postoupit. Ze zákona se postupuje pohledávka společně s jejím příslušenstvím (úroky, úroky z prodlení či poplatky z prodlení) a s právy s pohledávkou spojenými, například zástavním právem.

Pokud nesepíšeme závěť nebo neuzavřeme se svými dědici dědickou smlouvu, pohledávky a ostatní finanční majetek zdědí pozůstalí podle zákonné dědické posloupnosti. Jak jsme již zmínili v předchozích dílech našeho seriálu, nejlepším způsobem, jak předejít sporům příbuzných o majetek, je právě pořízení závěti nebo sepsání dědické smlouvy. V čem se tyto dokumenty liší? Hlavně v tom, že závěť můžeme jednostranně změnit a nikdo z rodiny o tom nemusí nic tušit. Naproti tomu dědickou smlouvu změníme pouze za přítomnosti všech smluvních stran, se kterými jsme se na rozdělení majetku dohodli.

Jak se vyhnout komplikacím

Dědické řízení se ale někdy může zkomplikovat a tím se i prodlouží celková doba vyřízení. Chceme-li získat větší flexibilitu a zajistit svoje pohledávky a finanční majetek pro případ smrti, můžeme zvážit vložení majetku do trustu. Při větším počtu pohledávek vůči jednomu či více dlužníkům nebo u pohledávek dosahujících vysokých částek může být jejich spravování velice časově náročnou činností. Správce trustu však lze pověřit, aby kontroloval stav pohledávek věřitele tak, aby nedošlo k jejich promlčení. Správce trustu také může uplatňovat nároky z pohledávek v soudním nebo jiném řízení, hlídat, zda dlužník, který je obchodní společností, není v likvidaci nebo v insolvenci, a pokud se dlužník do likvidace nebo insolvence dostane, aby byly pohledávky vždy řádně a včas do likvidace nebo insolvenčního řízení přihlášeny.

Při pořízení trustu také určíme, komu a za jakých podmínek bude pohledávka zaplacena nebo jakým způsobem bude náš finanční majetek spravován. Pokud například nastavíme, aby byl po naší smrti veškerý finanční majetek postupně zlikvidněn a předán pozůstalým, tak od okamžiku naší smrti je správce trustu oprávněn bez zbytečného prodlení finanční majetek postupně prodávat.

Helena Svárovská