Kdo dostane knihovnu nebo sbírku obrazů?

Pod majetkem, který chceme přenechat těm, kdo zde po nás zůstanou, si často představíme dům nebo finanční prostředky. Nezanedbatelnou součástí jsou ovšem také hmotné movité věci, které tvoří velkou součást našeho života. Proto je dobré na ně při přemýšlení o budoucnosti nezapomínat.

Patří mezi ně prsten po babičce nebo obraz, ale třeba také auto, vzácný nábytek a jeho doplňky, čínský porcelán nebo klavír. Pokud jejich vlastník zemře, spadají do dědictví. Zvláštním druhem hmotných movitých věcí jsou věci hromadné, což jsou zejména sbírky uměleckých předmětů, známek nebo třeba vína. Za věc hromadnou se ale také považuje například knihovna.

Pokud plánujeme svůj majetek cíleně postoupit někomu jinému, můžeme tak učinit ještě za života, a to buď darováním věci, nebo jejím prodejem. Další možností je pořídit majetek pozůstalým formou dědické smlouvy, závěti, odkazem, vložením do svěřenského fondu, trustu, nadace nebo nadačního fondu. V oblasti hmotného movitého majetku se často využívá právě institut odkazu, a to v případě, máme-li doma věc, kterou chceme po smrti zanechat osobě, jež není naším dědicem.

Další možností, jak s věcí pro případ smrti naložit, je možnost vložit věc do svěřenského fondu, trustu, nadace nebo nadačního fondu. Obrazy, šperky nebo starožitnosti se do jejich majetku vloží smlouvou, kterou se převede vlastnické právo k nim. Určitou zvláštností je majetek vložený do trustu nebo svěřenského fondu. Protože ani trust, ani svěřenský fond nejsou osobami v právním smyslu, nemohou samy za sebe uzavírat smlouvy, je jako vlastník věci do rejstříku (pokud jde o auto, loď či letadlo) zapsán správce trustu nebo svěřenského fondu. Chceme-li vložený majetek dále využívat, třeba až do své smrti, je nutné tak výslovně ve smlouvě stanovit. Ať už ale zvolíme pro převod majetku jakoukoliv možnost, vždy je třeba mít na paměti daňové dopady, které jsou s převodem spojené.

Pokud někdo chce, aby jeho majetek pomáhal i po jeho smrti, lze toho dosáhnout prostřednictvím nadace či nadačního fondu. Majetek jde darovat již existující organizaci nebo je možné ji zřídit pro případ smrti. Vlastnické právo na takovou nadaci nebo fond pak přechází až smrtí vlastníka. Tato varianta je vhodná zejména v případě sbírek uměleckých předmětů.

Správa majetku s sebou ale také nese náklady. Musíme počítat nejen s výdaji na skladování, úschovu v trezoru, ochranu, pojištění a údržbu, ale také s náklady na opravy, restaurování, čištění nebo na převoz. Proto je nutné pamatovat i na to, z jakých prostředků se mají takové náklady platit.
A jak postupovat, pokud chceme majetek předat někomu do zahraničí? Pro převod hmotných movitých věcí platí právo státu, ve kterém má vlastník věci bydliště nebo sídlo. Toho je třeba dbát zejména u převodu uměleckých děl a starožitností.

Helena Svárovská