Co se mění v daňové legislativě

S rokem 2023 vstoupila v platnost novela zákona o daních z příjmů a zákona o DPH a dalších souvisejících zákonů. Všechny důležité změny jsme pro vás shrnuli do jednoho přehledného článku.

Úprava režimu paušálních daní

Na základě novely došlo k rozšíření poplatníků, kteří mohou vstoupit do režimu paušální daně, a to z dosavadní hranice 1 milionu Kč na 2 miliony Kč.  Zároveň byly zavedeny tři kategorie paušální daně.

„Do prvního pásma se může přihlásit poplatník, jehož příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly za předchozí zdaňovací období 1 milion Kč, a dále poplatník s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 1,5 milionu Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnostenského podnikání řemeslného nebo z jiného živnostenského podnikání,“ vysvětluje Kateřina Rašovská, správkyně majetku z J&T Family Office. Dále se do prvního pásma může přihlásit poplatník s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 2 milionů Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství nebo příjmy ze živnostenského podnikání řemeslného.

Druhé pásmo je opět limitováno tím, že příjmy za předchozí zdaňovací období nesmí přesáhnout určitou hranici, tentokrát 1,5 milionu Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti pocházejí. „Zvýšený limit 2 miliony Kč platí také pro poplatníky, kteří měli 75 % příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství nebo příjmů ze živnostenského podnikání řemeslného nebo jiného živnostenského podnikání,“ uvádí Rašovská.

Do třetího pásma se mohou přihlásit všichni poplatníci, kteří splnili podmínky vstupu do paušálního režimu a jejich příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly 2 miliony Kč.

Poplatník může v průběhu zdaňovacího období pásmo měnit. Pokud splní podmínky pro nižší pásmo, může podat oznámení o změně. Na základě tohoto oznámení mu bude daň přepočtena podle nižšího pásma a vznikne mu přeplatek na dani z příjmů fyzických osob. Výše pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zůstává stejná, nelze ji zpětně vypočítat podle nižšího pásma paušální daně.

Naopak v případě přechodu splnění podmínek pro vyšší pásmo má poplatník povinnost toto oznámení podat. Pokud toto oznámení nesplní, bude paušální režim ukončen. Poplatník bude muset podat daňové přiznání a přehledy na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Kdo může vstoupit do paušálního režimu:

  • Osoba samostatně výdělečně činná.
  • Není plátcem DPH.
  • Není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti.
  • K rozhodnému dni nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti (mimo ty příjmy, u kterých se vybírá daň srážkou).
  • Výše příjmů z kapitálového majetku nesmí přesáhnout 25 000 Kč.
  • Musí podat včas oznámení o vstupu do paušálního režimu, tedy do 10. dne daného roku.

Navýšení limitu pro registraci k DPH

Od 1. ledna 2023 došlo ke zvýšení limitu pro registraci jako plátce z dosavadního 1 milionu Kč na 2 miliony Kč za dvanáct měsíců po sobě jdoucích.

Stávající plátci daně, jejichž obrat za dvanáct po sobě jdoucích měsíců nepřesáhl částku dvou milionů korun, můžou požádat o zrušení registrace k této dani. „Tento krok ale není vždy výhodný.  V závislosti na časovém testu hrozí, že budou muset část odpočtů vrátit finančnímu úřadu,“ upozorňuje Rašovská.

Fyzickým osobám, které nadále zůstanou plátci DPH, společnostem s ručením omezeným, které mají pouze jednoho společníka (fyzickou osobu), a kvartálním plátcům DPH se zároveň sníží pokuty za prohřešky u kontrolních hlášení, a to na polovinu. Zároveň se prodlužuje lhůta pro podání následného kontrolního hlášení na 17 dnů do doručení výzvy od správce daně.

Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu k nemovité věci

Od začátku roku rovněž došlo k rozšíření osvobození bezúplatných příjmů, a to o příjem fyzické osoby v podobě bezúplatného nabytí spoluvlastnického podílu k nemovité věci od obce nebo od jiného poplatníka, jehož je obec členem nebo zřizovatelem, za předpokladu splnění dvou podmínek.

„Musí se jednat o bytové domy postavené mezi lety 1995 a 2007 v rámci dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení nebo z programu podporujícího výstavbu nájemních bytů a technické infrastruktury, a to u domů, u nichž došlo k závazku obce, aby po uplynutí 20 let převedla svůj podíl bezúplatně nebo za jednu korunu zpravidla na bytové družstvo. Osvobození se vztahuje pouze na tu část bytového domu, na kterou byla poskytnuta dotace,“ přibližuje první podmínku Rašovská. Druhou podmínkou je, že se jedná o první převod.

zdroj: https://www.jtbank.cz/clanky/insight/j3i2oenoxa-co-se-meni-v-danove-legislative