Co je co v rámci family office

Family office se na klienta dívá jako na subjekt společenský, který zahrnuje mnohé souvislosti, vztahy, rodinu, přátele. Je založen na individuálním přístupu, vysoké osobní angažovanosti správců a flexibilitě vůči klientům. Abyste se v problematice lépe zorientovali, sestavili jsme praktický slovníček klíčových pojmů.

Svěřenský fond

Svěřenský fond (dále SF) je zakládán za účelem uchování a správy majetku. Je to entita bez právní subjektivity, není právnickou osobou, není věcí, nepodléhá veřejnoprávnímu dohledu, zřizuje se právním jednáním zakladatele – smlouvou se svěřenským správcem – kterým zakladatel vyčleňuje část svého majetku. Takto vyčleněný majetek je v tzv. odděleném vlastnictví a je svěřen k naplňování účelu soukromého nebo veřejnoprávního.

SF musí mít také statut, který vyžaduje formu veřejné listiny, notářského zápisu, a který obsahuje mj. pravidla správy svěřeného majetku. SF je zřízen okamžikem přijetí pověření ke správě majetku svěřenským správcem. SF může být zřízen také pořízením pro případ smrti (závěť, dědická smlouva atd.). Vyčlenění majetku do SF v tomto případě potvrzuje soud.

Svěřenský fond může být založen jako soukromý, který slouží ku prospěchu u určité osoby (obmyšleného) nebo na její památku. Tento fond lze zřídit i za účelem investování pro dosažení zisku k rozdělení mezi zakladatele, zaměstnance, společníky či jiné osoby. Další variantou může být vytvoření SF jako investičního fondu.

Hlavním účelem svěřenského fondu veřejného je dosahování obecného blaha, nikoliv dosahování zisku nebo provozování závodu. Okruh obmyšlených (beneficientů) tak může být neomezený, okruh omezuje pouze statut, který může určit kdy, na co, nebo kde budou prostředky SF vyplaceny.

Svěřenský fond vzniká konstitutivním zápisem do evidence svěřenských fondů u krajského soudu, v jehož obvodu je obecný soud svěřenského správce. Návrh na zápis podává správce – zapíše se jako vlastník majetku ve SF s poznámkou „svěřenský správce“. Pokud je SF zřizován pořízením pro případ smrti, vznikne smrtí zůstavitele. Do evidence svěřenských fondů se v takovém případě zapíše až po svém vzniku.

Trust

Jedná se o obdobný instrument, jako je svěřenský fond, jenž je rozšířený v anglosaských zemích. Trust je unikátním právním institutem angloamerického práva a jedná se o velmi širokou a úspěšnou právní formu hospodaření s majetkem. Může mít velmi rozmanité podoby. Nejčastější jsou trusty výslovně zřízené (express trust), které vzniknou tak, že zakladatel vyčlení část svého majetku, a to buď v závěti, nebo za života smlouvou.

Rodinná fundace neboli nadace

Rodinnou fundací rozumíme nadaci nebo nadační fond, které podle své zakladatelské listiny, např. statutu, slouží (případně jejich činnost směřuje) k podpoře zakladatele nebo osob blízkých zakladateli. Fundace jsou právnické osoby, do kterých se vloží majetek za určitým účelem. Tento účel může mít za cíl obecné blaho, v takovém případě se bavíme o veřejně prospěšné fundaci, nebo může mít účel soukromý.

Zakladatel/settlor

Zakladatelem je fyzická nebo právnická osoba zřizující svěřenských fond vyčleněním majetku ze svého vlastnictví. Pomocí statutu zakladatel stanovuje podmínky SF k okamžiku jeho zřízení, následně nemá žádný právní titul tyto podmínky měnit (s výjimkovou povolených změn). Zakladatel určuje např. obmyšlené osoby, plnění ze SF či jmenuje a odvolává svěřenského správce.

Svěřenský správce

Hlavním úkolem svěřenského správce je spravovat vyčleněný majetek s péčí řádného hospodáře ve prospěch obmyšlených a realizovat tím účel SF. Správce tedy vykonává stejná práva jako vlastník. Všechna práva související s funkcí svěřenského správce bývají zpravidla uvedena ve statutu.

Svěřenským správcem může být v zásadě jen fyzická osoba. Jediná právnická osoba, která může být správcem SF, je ze zákona pouze investiční společnost mající příslušné povolení udělené Českou národní bankou. Správce dále není zástupcem zakladatele, může jednat jen v mezích oprávnění svěřených mu zakladatelem ve statutu, činnost vykonává vlastním jménem a na účet SF. Jak bylo uvedeno výše, mezi správcem a zakladatelem se uzavírá (v písemné podobě) smlouva o zřízení SF, ve které správce mj. přijímá pověření vykonávat správu majetku.

Obmyšlený alias beneficient

Obmyšleným je osoba, v jejíž prospěch byl SF vytvořen, k jejímuž prospěchu má majetek ve SF sloužit nebo na ni má být převeden v postupných splátkách nebo v určitý moment. Obmyšleným může být jakákoliv fyzická osoba, i bez plné svéprávnosti, či osoba nenarozená nebo též právnická osoba. Zároveň obmyšleným může být i sám zakladatel. Obmyšlení jsou uvedeni v evidenci svěřenských fondů. 

Protektor či dohlížitel nebo také kontrolor

Protektorem je míněna osoba, která dohlíží na správu majetku ve svěřenském fondu v souladu s jeho statutem. Může se jednat o fyzickou i právnickou osobu (institucionální dohlížitel) i více osob. Soud může určit k dohledu i orgán veřejné moci.

Protektor může mít na starosti komplexní dohled nad SF nebo může být jmenován pouze na úzce vymezenou část a činnosti, které souvisí s jeho profesní specializací. Rozsah pravomocí určuje statut a mezi nejčastější povinnosti dohlížitele patří např. kontrola rozhodnutí správce o distribuci benefitů, přezkoumání realizace investiční strategie, kontrola při jmenování nových obmyšlených, audit transakcí na účtech fondu, odvolání a jmenování nového správce nebo se může obrátit na soud s návrhem, aby správci určité jednání uložil nebo zakázal.

Statut

Jeden z klíčových „výrazů“ spojených se svěřenským fondem a zároveň základní dokument (tzv. vnitřní předpis SF). Každý svěřenský fond musí mít statut ve formě notářského zápisu a obsahovat povinné zákonné (obligatorní) náležitosti. Povinnými náležitostmi chápeme např. označení majetku, který tvoří SF při jeho vzniku, vymezení účelu, podmínky pro plnění ze SF, údaj o době trvání SF, má-li být ze SF plněno určité osobě jako obmyšlenému, určení této osoby, nebo způsobu, jak bude obmyšlený určen, počet správců a způsob jejich jednání a další náležitosti.

Vyčleněný majetek

Jedná se o majetek vložený do svěřenského fondu. Vyčlenit/vložit lze věci movité, pohledávky i věci nemovité. Lze vyčlenit soubor věcí (hromadnou věc), komplex věcí a práv, nebo podíl na těchto věcech, dále pouze i jen jednu věc nebo jednu pohledávku zakladatele. Maximální ani minimální hodnota tohoto majetku není stanovena. Rozsah majetku může být proměnlivý, zvětšování – přírůstky, plody, užitky, dary, tvorba zisků, výnosů, nebo naopak zmenšování – plnění obmyšleným, poskytovatelům služeb.

Family Governance

Při rodinném podnikání se můžeme též setkávat s pojem Family Governance – v doslovném překladu „správa rodiny“. Family Governance je rámcový soubor pravidel, procesů a struktury řízení, který pomáhá rodinám s jejich vlastní organizací a rozhodováním. Je užitečným nástrojem pro řízení vztahů v rodině v souvislosti s rodinným byznysem, správou rodinného majetku, filantropií a dalšími oblastmi činnosti rodiny.

Hlavním cílem Family Governance je např. vytvořit strukturu rodinného podniku pro vstup dalších členů rodiny či následujících generací. Cílem je též vyhnutí se potenciálním hrozbám, řešení otázek nástupnictví či vzdělávání členů rodiny. Z podstaty věci se nejedná o právně závazné normy, pravidla se zde řídí ctí a morálkou. V souvislosti se správou rodiny se vyskytují výrazy jako rodinná ústava a rodinná rada.

Rodinná ústava nebo rodinné krédo, zřídka rodinná charta

Rodinnou ústavu lze vymezit jako písemně a v ucelené formě sepsané rodinné normy upravující jednání, kterým je vymezeno vlastnictví a řízení rodinného podnikání.

Jedná se opět o dokument bez právní účinnosti, kterým si rodina stanoví své hodnoty, zásady a cíle, jež bude v rámci svého podnikání a dalších aktivit provádět a podporovat. Nejde o dokument, který by odstranil konflikty, ale může je minimalizovat. V případě, že ke konfliktu eventuálně dojde, může stanovit způsoby a určit mechanismy, kterými se taková situace bude řešit. Rodinná ústava je dokumentem, který pomáhá zavést do rodinného podnikání a vztahů v rodině pevný řád.

Rodinná rada

Rodinná rada je dalším z nástrojů rodiny, který pomáhá utvářet kvalitní vztahy v ní. Jedná se o speciální typ řídícího orgánu, který využívá rodina též pro správu svého kolektivního bohatství, jako jsou majetkové účasti v rodinné firmě, případně pro řízení jiných typů aktiv, např. nemovitostí atd. Rodinná rada je komunikačním centrem rodiny, kde se pravidelně (dle individuálního nastavení) setkávají všichni členové rodiny, případně členové domácnosti. Pomáhá rodině systémově a efektivně řešit celou řadu klíčových úkolů, dosahovat vytyčené cíle a reprezentuje rodinu směrem k představenstvu, managementu firmy nebo správcům rodinného majetku.

zdroj: https://www.jtbank.cz/clanky/insight/j3ivfnxhvn-co-je-co-v-ramci-family-office